Menu

Hopitaly Vaovao Mahafaly Mandritsara

Ny HVMM na Hopitaly Vaovao Mahafaly Mandritsara dia … (tohizo)

Ary izy no Lohan’ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ny maty, mba ho Lohany amin’ny zavatra rehetra Izy

Kolosiana 1:18