Menu

Edisiona Vaovao Mahafaly

Fampielezana ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fianarana ny Baiboly amin’ny taratasy ifandefasana…

EDISIONA VAOVAO MAHAFALY

Ny Edisiona Vaovao Mahafaly dia fikambanana  manana sata manokana miaraka miasa amin’ny Fiangonana sy ny Sekoly ary ny Serasera Vaovao Mahafaly momba ny fampielezana ny Tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fianarana ny Baiboly amin’ny taratasy ifandefasana EMMAÜS.

VINAN’NY EVM SY NY EMMAÜS

« Koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra… », Matio 28:19

« Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra handidiako anareo… », Matio 28:20

« Dia nanomboka hatramin’i Mosesy sy ny mpaminany rehetra Izy, ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza Azy ao amin’ny Soratra Masina rehetra. », Lioka 24:27

TOMBOTSOA AZO AVY AMIN’NY FIANARANA EVM

 • Fananana traikefa:

Niorina tamin’ny taona 1968 , 22 000 ny isan’ny mpianatra hatramin’izao ary efa nanonta boky voadika amin’ny teny malagasy aman-jatony maro noho ny fananany fitaovana tena raitra tamin’izany ; tao anatin’ny  10 taona dia mihoatra ny 2 000 eo no hoe no isan’ny mpianatra.                        

 • Asa tena misy kalitao nefa amin’ny vidiny tena mirary
 • Fianarana Baiboly avy amin’ny « Ecole Biblique Emmaüs » ary efa manana ny sotoavina iraisam-pirenena momba ny fanofanana isam-paritra (world award, sns.)

IREO FIANARANA BAIBOLY ATAO AMIN’NY TARATASY IFANDEFASANA

Dingana A:

 1. NY TENIN’ANDRIAMANITRA (Filazantsaran’i Jaona)
 2. IZAY AMPIANARIN’NY BAIBOLY
 3. FIAINANA KRISTIANINA
 4. PETERA APOSTOLY
 5. BAIBOLY ATAO INDRAY MIJERY
 6. ATAOVY MPIANATRA NY FIRENENA REHETRA

Dingana B:

 1. FOMBA FIASAN’NY FANAHY MASINA
 2. MPANOMPO ANEFA AFAKA (Epistily ho an’ny Galatiana)
 3. FIRAISANA AMIN’ANDRIAMANATRA (Epistily nosoratan’i Jaona 1,2,3)
 4. NIARA-NALEVINA TAMINY…TAMIN’NY BATISA
 5. HO VAVOLOMBELOKO IANAREO (Bokin’ny Asan’ny Apostoly)
 6. HO FIDERANA NY VONINAHINY (Epistily ho an’ny Efesiana)
Mpitsara ny fianarana EVM

IVOTOERANA MIANDRAIKITRA NY FIANARANA

 • MAHAJANGA
 • MANDRITSARA
 • MORAMANGA
 • TOAMASINA
 • ANTSIRANANA
 • ANTSAHATANTERAKA
 • TAONA 2018: ANJAHAMBE VAVATENINA, ANTSIRABE
Stand Biblique miaraka amin'ny EVM

FIARAHAMIASAN’NY EVM SY NY EMMAÜS

 • Tamin’ity volana septambra 2016 dia notendrena ho «coordinateur national » n’ny « cour biblique par correspondance Emmaüs » ny Talen’ny EVM. Ireo fampianarana dia amin’ny teny Malagasy sy teny Frantsay.
 • Ny «Ecole Biblique Emmaus Zentralafrika Mission (ZAM)» any Morsbach Allemagne no ivotearana manohana ny asa.
 • Miisa 24 ny boky fianarana atao amin’izany ary any amin’ny taom-pianarana 2018-2019 no manomboka ny fianarana amin’ny teny frantsay.
Coordinateurs Emmaüs

FILAN-KEVITRA SY FIFANDRAISANA

Raha liana amin’ny fampianarana ara-Baiboly atao an-taratasy ifandefasan’ny Edisiona Vaovao Mahafaly ianao dia afaka manoratra amin’ireto adiresy manaraka ireto na miantso mivantana.

Adiresy: Edisiona Vaovao Mahafaly BP 351 – 101 – ANTANANARIVO

Email: evmfoibe@yahoo.fr

Tel. (+261) 34 52 187 62

Ary izy no Lohan’ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ny maty, mba ho Lohany amin’ny zavatra rehetra Izy

Kolosiana 1:18