Menu

Mahatoky ao anatin’ny Sarotra (1)

Lohahevitra heverina fa mahakasika ny fiainantsika andavanandro ny hoe Mahatoky. Ny fanontaniana apetraka dia izao : Ahoana no tokony […]

Lohahevitra heverina fa mahakasika ny fiainantsika andavanandro ny hoe Mahatoky. Ny fanontaniana apetraka dia izao :

Ahoana no tokony hiainantsika ny tena maha-kristianina mahatoky antsika ao anatin’izao vanim-potoana iainantsika izao?

  1. Inona no andrasan’Andriamanitra amiko, aminao, amintsika, ny amin’ny tokony hatsaran’ny toetrantsika sy ny hafatratry ny hatsaran’ny fanompoantsika Azy?
  2. Ahoana no tokony hanatanterhantsika izay andrasan’Andriamanitra amintsika amin’izao zavatra sarotra hiainantsika izao?
  3. Azo atao ve, eken’Andriamanitra ve, raha mba ampandeferina kely ny fahamasinana, ampandeferina kely ny famakiana ny soratra masina, ampahandeferina kely ny fanompoana Azy? 

Avy eo dia nandalo teo anatrehan’i Mosesy IZY sady mbola nanambara hoe  «Izaho no TOMPO, TOMPO Andriamanitra mamindrafo sy miantra, mahari-po sy be fitiavana sady mahatoky.

   — (Eksodosy 34:6/DIEM)

Avatar

Pasteur RAKOTO Paul

FBBM Antsirabe Ambohimena