Menu

Seminera Batista Biblika Iraisam-paritra

Ho fampitaovana ireo kristiana efa manompo eo anivon’ny fiangonana.

Inona ny SBBI ?

Fanofanana manatona ireo fiangonana

 • Natsangana araka ny drafi-panofanana lasitra (Plan directeur de formation) eo anivon’ny F.F.B.B.M.
 • Fihitaran’ny asan’ny Seminera Batista Biblika eto Madagasikara.
 • Rafitra nisolo ny ‘formation continue’ nanomboka tamin’ny 2009.

Antom-pisian’ny SBBI

 • Ho fampitaovana ireo kristiana efa manompo eo anivon’ny fiangonana.
 • Vitsy dia vitsy no afaka nanovo fanofanana tao amin’ny Seminera Antsirabe (formation continue). Noho izany dia natao manatona ireo fiangonana ny fanofanana.

Vinan’ny SBBI

Hanofana ireo rehetra manana anjara amin’ny fizarana ny Tenin’Andriamanitra eo anivon’ny fiangonana (mpampianatra ankizy, mpampianatra zatovo sy tanora, sampana vehivavy, misionera,  evanjelistra, mpitandrina, …) mba hanana :

 • fahalalàna ara-Baiboly mafy orina sy
 • toe-panahy araka an’Andriamanitra voasedra ary
 • fahaiza-mandanjalanja matsilo eo anivon’ny fiaraha-monina misy azy.
Izy 33 mianadahy andiany voalohany nahavita fianarana tao amin’ny SBBI Mandritsara ny Desambra 2016

Ny SBBI eto Madagasikara sy isan’ireo mpianatra

Sekoly IRAY IHANY ny SBBI, saingy misandrahatra amin’ny Faritra fito eto Madagasikara (7) ankehitriny :

 • BOENY (ao Mahajanga),
 • SOFIA (ao Mandritsara),
 • ANALAMANGA (ao Antananarivo),
 • BONGOLAVA-ITASY (ao Tsiroanomandidy),
 • VAKINANKARATRA (ao Antsirabe),
 • ATSINANANA (ao Mahatsara, commune Ilaka-Est, District Vatomandry),
 • VATOVAVY FITO VINANY (ao Fianarantsoa).

Efa eo am-panatanterahana ireo dingana ho fananganana SBBI ho an’ny Faritra Alaotra-Mangoro ireo tompon’andraikitra, ary raha sitrapon’Andriamanitra dia ny volana janoary 2019 no hanomboka ny fanofanana ao.

(*) SBBI Mandritsara : 33 ny isan’ireo mpianatra nahavita ny fianarany tamin’ny Desambra 2017. Amin’ny Novambra 2018 no hiditra ireo andiany manaraka.

(**) Mpianatra andiany fahatelo hiditra ny 06 Novembra 2018

Ireo mpanofana

Ireto no mpanofana eo anivon’ny SBBI

 1. Ireo mpitandrina nahavita fianarana tao amin’ny Seminera,
 2. ireo mpampianatra ao amin’ny Seminera,
 3. ireo olona izay manana fahalalàna manokana amin’ny taranja iray (ohatra : taranja malagasy, serasera , …).

Afaka ho mpanofana avokoa na lehilahy na vehivavy rehefa mahafeno ireo fepetra takian’ny Sekoly.

Programam-pampianarana

Manaraka ny Programme Minimum Commun (PMC) diangana voalohany nofaritan’ny Conseil des Institutions Théologiques d’Afrique Francophone (CITAF) ny SBBI. Raha manatanteraka fianarana isan’andro (toy ny any amin’ny SBBI Mahatsara) dia telo taona no hamitana io programa io. Enina taona kosa no hamitana izany ho an’ireo sekoly tsy mianatra isan’andro.

Taona Voalohany

TAONA VOALOHANY
SOKAJIN-TARANJA MARIKA TARANJA ORA
Fomba fianatra MT01 Fomba fianatra mahomby 20
Fahalalàna ara-Baiboly & Fandalinana ireo boky ao amin’ny Baiboly BB01 Tontolon’ny Baiboly 40
BB02 Fampidirana ankapobeny ny Testamenta Taloha 40
BB03 Pentatioka 60
BB09 Fampidirana ankapobeny ny Testamenta Vaovao 40
BB10 Ireo Filazantsara 60
Foto-pampianarana 1 DC01 Tsindrimandry sy fahefan’ny Soratra Masina 40
Pratika TP01 Fomba fitorian-teny 1 40
TP02 Litorjia sy mozika 30
TP03 Fiangonana syny asa fampandrosoana 60
Tantara HS01 Tantaran’ny Fiangonana kristiana 40
Fahalalàna ankapobeny GE01 Tantara sy Jeografian’i Madagasikara) 60
GE02 Malagasy 60
TOTALY TAONA VOALOHANY 590

Taona Faharoa

TAONA VOALOHANY
SOKAJIN-TARANJA MARIKA TARANJA ORA
Fandalinana ireo boky ao amin’ny Baiboly BB04 Ireo boky tantara 1 : Josoa hatramin’ny -2 Samoela 40
BB05 Ireo boky tantara 2 – 1Mpanjaka hatramin’ny Estera 50
BB06 Boky tonokalosy boky fahendrena (Joba hatramin’ny Tononkiran’i Solomona) 60
BB11 Asan’ny Apostoly 20
BB12 Epistily : Romana hatramin’ny Tesaloniana 60
Foto-pampianarana 2 DC07 Ny olombelona araky ny Baiboly 10
DC08 Ota sy famonjena 30
DC09 Ny Fiangonana 30
DC10 Ireo zavatra hitranga any am-parany 20
TP04 Asa fitandremana 60
Pratika TP05 Fomba fitorian-teny 2 30
TP06 Fitantanan-draharaha eo anivon’ny fiangonana) 40
TP07 Fomba fandinihana Soratra Masina 40
TP08 Fitondran-tena kristiana 40
TP09 Fisorohana ny VIH/SIDA 30
Sekta SC01 Ireo Sekta sy ireo hetsika synkretika 30
Fahalalànaankapobeny GE03 Literatiora am-bava malagasy 40
TOTALY TAONA FAHAROA 630

Taona Fahatelo

TAONA VOALOHANY
SOKAJIN-TARANJA MARIKA TARANJA ORA
Fandalinana ireo boky ao amin’ny Baiboly BB07 Fampidirana amin’ny Faminaniana sy ireo MpaminanyLehibe 60
BB08 Mpaminany kely 50
BB13 Epistily pastôraly (1Timoty hatramin’ny Titosy) 20
BB14 Epistily ho an’ny Hebreo 20
BB15 Epistilin’i Jakoba hatramin’ny Epistilin’i Joda 20
BB16 Apokalipsy 30
Foto-pampianarana 3 DC02 Andriamanitra sy ny Trinite 20
DC03 Momba an’i Jesosy Kristy 30
DC04 Ny Fanahy Masina 20
DC05 Ny Famoronana 10
DC06 Momba ireo anjely sy demonia 10
Misiona MS01 Asa misiona sy Fitoriana ny Filazantsara 40
MS02 Ny olombelona sy ny tontolony 30
MS03 Ny Fivavahana Silamo 30
MS04 Fivavahana nentin-drazana afrikana sy malagasy 30
Pratika TP10 Fitaizana ireo mpino 40
TP11 Fomba fanampiana olona 30
TP12 Ny andraikitry ny fiangonana amin’ny fiatrehana nyVIH/SIDA 30
TP13 Famoahana ny hevitry ny Soratra Masina(herméneutique) 40
TP14 Fiarovana ny finoana (apologétique) 20
Fanaovam-pianatra DT01 TEN-RTF : Fanaovana ho mpianatr’i Kristy 40
TOTALY TAONAFAHATELO 620
TOTALIBE 1840
Ireo 21 mianadahy andiany faharoa nahavita ny fianarany tao amin’ny SBBI Mahatsara miaraka amin’ny mpampianatra vitsivitsy. Ankavanana indrindra amin’ny sary ny mpitandrina RALAMBONDRAINY Willy, talen’ny SBBI Mahatsara. 04 Jolay 2018

Fotoam-pianarana

Sekoly manatona fiangonana ny SBBI. Noho izany dia ireo mpianatra eo amin’ny faritra no mametraka izay fotoana ahafahan’izy ireo, dia anjaran’ireo mpampianatra no midina any an-toerana manatanteraka ny fampiofanana.

Toy izao ny fotoam-pianaran’ireo SBBI efa miorina:

 • BOENY (ao Mahajanga) : mianatra tapak’andro hariva roa herinandro isaky ny roa volana,
 • SOFIA (ao Mandritsara) : mianatra 8 herinandro isan-taona ka 4 herinandro volana Jona ary 4 herinandro ny volana ôktobra- Novambra
 • ANALAMANGA (ao Antananarivo) : mianatra isaky ny Sabotsy maraina (8ora maraina hatramin’ny-1 ora tolakandro),
 • BONGOLAVA-ITASY (ao Tsiroanomandidy) : mianatra 8 herinandro isan-taona ka 4 herinandro ny volana Martsa-Aprily ary 4 herinandro ny volana Jolay ;
 • VAKINANKARATRA (ao Antsirabe) : mianatra isaky ny sabotsy maraina aminn’y 8 ora maraina hatramin’ny 2 ora hariva,
 • ATSINANANA (ao Mahatsara, commune Ilaka-Est, District Vatomandry) : mianatra isanandro, sivy volana isan-taona mandritra ny telo taona,
 • VATOVAVY FITO VINANY (ao Fianarantsoa) : mianatra mandritra ny roa herinandro, in-telo isan-taona.

Fepetra andraisana mpianatra

Afaka mianatra avokoa na lahy na vavy rehefa mahafeno ireto fepetra manaraka ireto :

 • Teraka indray ;
 • Efa nanana fiainam-piangonana nandritra ny telo taona farafahakeliny ary manompo eo anivon’ny fiangonana;
 • Manana mari-pahaizana BEPC farafahakeliny;
 • Vonona handray anjara amin’ireo fandaniana ilaina mandritra ny fianarana –(frais, polycôpes, boky, sakafo, …)
 • Mitondra taratasy fanolorana avy amin’ny fiangonana niaviany.

Toy ny ao amin’ny Seminera Batista Biblika ao Antsirabe, dia afaka mandray mpianatra avy amin’ny antokom-pinoana hafa koa ny SBBI. Miankina amin’ny vokatry ny fifampiresahana manokana (entretien) atao amin’izy ireny kosa ny mety handraisana azy na tsia.

Nahoana no tokony hianatra rehefa manompo eo anivon’ny Fiangonana?

“Fa ianareo kosa, ry malala, dia ataovy izay handrosoanareo amin’ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha ao amin’ny Fanahy Masina;” (Joda 20)

“Raha dombo ny famaky ka tsy asaina, dia tsy maintsy mampiasa bebe kokoa ny herin-tena ny mpikapa. Ny fahendrena mankono fomba tsara indrindra hahombiazana.” (Mpitoriteny 10:10 DIEM)

Izay andrasana amin’ireo Fiangonana Batista rehetra

1- Mijery ireo olona nantsoin’ny Tompo sy nomena fanomezam-pahasoavana amin’ny fizarana ny Teniny, dia mandefa ireny hianatra.

2- Manohana ireo olona nalefa amin’ny lafiny rehetra: vavaka, torohevitra, fitaovana, enti-manana, sns mba hahavitana ny fianarana.

3- Manohana ny Sekoly: vavaka, asa atao, fanomezana (vokatra, fitaovana,  vola, sns …)

Filan-kevitra

Azonao atao ny manatona ny Talem-paritra eo amin’izay SBBI akaiky anao:

 • MAHAJANGA: Pasteur RATOVOHERY Marson (FBB Mahabibokely Mahajanga)
 • MANDRITSARA: Pasteur RANIVOSON Julien (FBB Antanantsimihety Mandritsara),
 • ANALAMANGA : Pasteur RASOLONJATOVO Célestin (FBB Ankadifotsy Antananarivo
 • BONGOLAVA-ITASY : Pasteur RAMALANJAONA Prosper (FBB Ivandry, Antananarivo),
 • VAKINANKARATRA : Pasteur ANDRIANJATOVO Yves (FBB Tefiso Antsirabe),
 • MAHATSARA :Pasteur RALAMBONDRAINY Willy  (FBB Tsarahonenana Moramanga),
 • FIANARANTSOA : Pasteur RAKOTOARIVOELO Charles (FBB Ankofafa Fianarantsoa).

Vaovao

Oktobra-Novambra 2018: Fidiran’ny andiany faharoa ao amin’ny SBBI Mandratsara

Janoary 2019: Fanombohan’ny SBBI Alaotra-Mangoro ao Ambohibolakely

Aprily 2019: Recyclage ho an’ireo mpampianatry ny SBBI rehetra.

Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra
Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika

Romana 15 : 6