Menu

Fiofanana

Ireo fiofanana / centre de formation misy eto anivon’ny FFBBM sy ireo miara miasa aminay

Ary izy no Lohan’ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ny maty, mba ho Lohany amin’ny zavatra rehetra Izy

Kolosiana 1:18