Menu
 • Tranokala ofisialy

  Tongasoa eto amin’ny tranokala ofisialin’ny Fivondronan’ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara. Bienvenue sur le site officiel de l’Association des Eglises Batistes Bibliques de Madagascar FFBBM.

 • Sujets de Prière Fihaonambe 2018 – Septambra

  Efa miha-manatona ny fotoana hanatanterahana ny fivoriambe isika ankehitriny. Misaotra ny Tompo fa tena tsapa ny tanaNy miasa amin’ny […]

 • Fanatitra

  Ny hevi-dehibe ny bokin’ny Levitikosy dia ny mampianatra ny firenen’ Isiraely ny fomba tsy maintsy hiainany sy ny hanompoany

 • Miareta tory sy mivavaha

  Tao amin’ny saha Edena, dia tsy i Satana akory no nampiditra ny voan’ny hazo fahalalana ny tsara sy ny […]

Fanolorana

Ry Havana ao amin’ny Tompo,

Raha nanomana fampianarana / fanofanana aho mikasika ny loha-hevitra hoe « ny foto-kevitra biblika momba ny fifandraisana sy serasera », dia tena variana sy talanjona nahita ny fomba fiasan’Andriamanitra amin’ny fifandraisany amintsika zanak’olombelona araka izay hita ao amin’ny baiboly.

Izy Ilay Andriamanitra Mpahary sy Avo indrindra, masina sy mahatahotra no anarany, dia na-napa-kevitra hifandray sy hiserasera amintsika olombelona izay nohariany. Tsy ho fantatsika mi-hitsy ny hoe « Iza moa Andriamanitra, inona no sitrapony sy ny zavatra takiany amintsika, iza moa Jesosy Kristy sy ny asam-panavotana nataony, nahoana isika no tokony hidera sy hanome voninahitra Azy ets… » — tsy ho fantatsika mihitsy izany raha tsy niteny Izy araka izay hita ao amin’ny Baiboly .

Ny fahalalantsika ny hoe « Iza moa Andriamanitra sy ny asany lehibe » dia mahatonga antsika hidera sy hanome voninahitra Azy araka ny teny hoe « Midera Azy noho ny asany lehibe; Miderà Azy araka ny haben’ny voninahiny. » Salamo 150:2

Nosokafana izao « site web Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara » izao mba hampahafantatra amintsika ny hoe « iza marina moa ny FFBBM, inona avy ny asan’Andriamanitra sy izay ataony eo anivon’ny Fiangonana Batista Biblika eto Madagasikara ankehitriny, inona ireo vina eo anoloan’ny FFBBM sy ny hoaviny …?.

Izany no atao dia ny mba hiderantsika an’Andriamanitra sy hanomezantsika voninahitra Azy noho ny asany lehibe eo anivon’ny FFBBM.

Mamporisika antsika rehetra àry mba hazoto hiditra amin’izao « pejy manokana an’ny FFBBM izao » sy hanohana am-bavaka ny asan’Andriamanitra eo anivon’ny FFBBM araka izay vaovao ho hitanao eto. Hotahian’ny Tompo anie isika rehetra.

Pasteur Ralambondrainy Willy 
Filohan’ny Filan-kevim-pitantanana FFBBM

Aim-panahy

Aim-panahy na méditation.

Loharanon-karena

Fampianarana, Fiofanana, Aim-panahy, Tenin’Andriamanitra, Toriteny, Aino am-panahy

Ary izy no Lohan’ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ny maty, mba ho Lohany amin’ny zavatra rehetra Izy

Kolosiana 1:18