Menu

Radio Batista Biblika

Mba ho lohany amin’ny zavatra rehetra Kristy

Mba ho lohany amin’ny zavatra rehetra Kristy

 

Ary izy no Lohan’ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ny maty, mba ho Lohany amin’ny zavatra rehetra Izy

Kolosiana 1:18