Menu

Radio Batista Biblika

Mba ho lohany amin’ny zavatra rehetra Kristy

Mba ho lohany amin’ny zavatra rehetra Kristy

 

Mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an’Andriamanitra
Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika

Romana 15 : 6