Menu

Miasa ho an’ny Hopitaly Vaovao Mahafaly

Ity ny pejin’ny Mission any Mandritsara

Ary izy no Lohan’ny tena, dia ny fiangonana; Izy no voalohany, dia ny Lahimatoa tamin’ny maty, mba ho Lohany amin’ny zavatra rehetra Izy

Kolosiana 1:18