Menu

MIENDRIKA JESOSY, Zanak’Ondry Izay novonoina

Ny Apokalipsy 5 :9 no milaza ny antony namonoana ilay Zanak’Ondry : « Ary ny rànao no nanavotanao (izany […]

Ny Apokalipsy 5 :9 no milaza ny antony namonoana ilay Zanak’Ondry : « Ary ny rànao no nanavotanao (izany hoe nividiananao) ho an’Andriamanitra olona avy tamin’ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra; ». Ho fividianana antsika no nandatsahany ny rany. Misy zavatra mahavariana anefa amin’io fividianana io :

1- Ny zavatra novidiana dia ratsy : olombelona efa simban’ny ota (Romana 5 :6-8)

2- Ny vidiny nividianana azy dia faran’izay lafo : ny ain’ilay mpividy (1Petera 1 :18-19)

3- Ny mpividy ilay zavatra ratsy tamin’ny vidiny lafo indrindra dia Ilay Zanak’Andriamanitra avo indrindra, famirapiratan’ny voninahitry ny Rainy (Hebreo 1 :2-3).

Tsy ny olona ambony no mandeha mividy zavatra notsindrohana avy teny amin’ny fako. Tsy hisy koa amintsika na iray aza ho « adala » ka hividy entam-barotra efa hita fa « ratsy » amin’ny vidiny lafo dia lafo. Kristy anefa nividy antsika tamin’ny ainy, isika izay tsy manana fahatsarana akory. Endrey ny halehiben’izany fitiavana izany ! Miendrika ny fankasitrahana rehetra avy amintsika Kristy nohon’ny halehiben’ny fitiavana nasehony.

(Hitohy …)

Avatar

RAMINOSOA Henikaja

FL-FKP-FFBBM