Menu

MIENDRIKA JESOSY handray ny hery

  Ny firafitr’io andininy io amin’ny teny fototra dia ahitana fa ilay maha- « miendrika » an’i Jesosy no […]

 

Ny firafitr’io andininy io amin’ny teny fototra dia ahitana fa ilay maha- « miendrika » an’i Jesosy no tena tsindriany. Ankoatr’izay, ireo zavatra fito lazainy fa miendrika horaisin’i Kristy dia tsy ampahampahany akory fa ny manontolo. Raha averina adika manaja ireo fanamarihana roa ireo izany io andininy io dia toy izao : « MIENDRIKA Ilay Zanak’Ondry novonoina handray : ny hery REHETRA, ny harena REHETRA, ny fahendrena (na fahaizana) REHETRA, ny faherezana REHETRA, ny haja REHETRA, ny voninahitra REHETRA ary ny saotra REHETRA ».

Hojerentsika tsirairay ary ireo zavatra lazain’ny Soratra Masina fa miendrika horaisiny ka hatombontsika amin’ny « hery » (na marimarina kokoa « fahefana » araka ny andikan’ny DIEM azy).

Ny hevitry ny « hery » eto dia ny fahafahana manao zavatra nohon’ny toerana na sehatra misy anao. Ny Tompo dia miendrika ny hanoloranao izay fahafaha-manao zavatra rehetra anananao. Matetika tokoa mantsy ny isika dia mampiasa izay hery na fahefana ananantsika mba ho tombontsoantsika manokana sy ho tombontsoan’ny ankohonantsika fotsiny ihany. Aza adino fa Jesosy Kristy aloha no tokony ho voalohany indrindra anolorantsika ireny satria MIENDRIKA izany Izy.

(Hitohy …)

Avatar

RAMINOSOA Henikaja

FL-FKP-FFBBM