Menu

MENDRIKA JESOSY

Anjely alinalina sy arivoarivo manodidina ny sezafiandrianan’Andriamanitra no nihira io tononkira io. Mahatalanjona izany satria tsy mba nandray tombontsoa […]

Anjely alinalina sy arivoarivo manodidina ny sezafiandrianan’Andriamanitra no nihira io tononkira io. Mahatalanjona izany satria tsy mba nandray tombontsoa mivantana avy amin’io fanavotana nataon’ny Zanak’Ondry ho an’ny olombelona io ny anjely. Hoy indrindra mantsy ny Epistily ho an’ny Hebreo :

« Fa hita marina fa tsy anjely no vonjeny, fa ny taranak’i Abrahama no vonjeny.  »

(Hebreo 2 :16)

ary koa

« Tsy fanahy manompo va izy rehetra, nirahina hanao fanompoana ho an’izay handova famonjena?  »

(Hebreo 1 :14)

Raha ireo anjely izay tsy nandray tombontsoa mivantana tamin’ny fanoloran-tenan’i Kristy aza mahita fa « miendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra» ny Tompo sady manambara izany ho ren-tany ho ren-danitra, isika izay misitraka isan’andro izany fanavotana izany indray ve no tsy hahatsiaro tena hanolotra ireo ho Azy ? Ilay teny grika nadikan’ny Baiboly Protestanta hoe « handray » eto, dia azo adika koa hoe « haka ». Raha ny marina dia manana ny fahefana « haka » ireo avy amintsika ny Tompo, saingy tsy manampatra izany fahefany izany fa mahari-po amintsika.

(Hitohy …)

 

Avatar

RAMINOSOA Henikaja

FBBM Ankadivato