Menu

MENDRIKA JESOSY handray ny Faherezana

Herim-batana no resahana eto. Maro ireo asa ilàna hery eo amin’ny fanompoana ny Tompo. Inona nno tena anontonantsika ny […]

Herim-batana no resahana eto. Maro ireo asa ilàna hery eo amin’ny fanompoana ny Tompo. Inona nno tena anontonantsika ny herintsika ? asa ve ? sa fianarana ? sa fialam-boly, sa fanatanjahan-tena ? sns.

Tsy ratsy akory ireny zavatra rehetra rehetra. Aoka tsy ho adinontsika kosa fa ny Tompo izay nanolotra ny ainy ho famonjena antsika dia MIENDRIKA hanolorantsika ny herintsika manontolo. Midika izany fa vonona isika ny hanolotra ny tenantsika hanao izay ampanaoviny sy handeha amin’izay anirahany.

Avatar

RAMINOSOA Henikaja

FL-FKP-FFBBM